آبچسب قهوه ای راه راه

نام چسب: آبچسب

 

نوع چسب: پایه آب

 

چسبهای با پایه کاغذی که پس از مرطوب شدن چسبناک شده وبرای بسته بندی استفاده میشوند .