برزنتی

نام چسب:برزنتی
 
اندازه استاندارد : سفارشی
 
موارد استفاده : جهت استفاده درموارد خاص و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد