آبچسب چاپی

نام چسب: آبچسب چاپی

 

نوع چسب: پایه آب

 

چسبهای با پایه کاغذی که پس از مرطوب شدن چسبناک شده وبرای بسته بندی استفاده میشوند در نوع چاپی ، طرح مورد درخواست مشتری به صورت چاپ تک رنگ روی آبچسب چاپ می شود . حداقل مقدار قابل سفارش 500 کیلو میباشد .