پوست پیازی

نام چسب : پوست پیازی

 

اندازه استاندارد : سفارشی

 

موارد استفاده : موارد صنعتی و خاص با ابعاد سفارشی تولید می گردد