حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی
 
زمان: 22 لغایت 25 آذر ماه 1396
 
ساعات بازدید: 09 صبح لغایت 17
 
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن: 44B  ، غرفه 25