حضور در هفدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

زمان: 14 لغایت 17 مهر ماه 1396
 
ساعات بازدید: 09 صبح لغایت 17
 
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن: 7  ، غرفه 34