حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

زمان: 2 لغایت 5 مهر ماه 1396
 
ساعات بازدید: 10صبح لغایت 18
 
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن: 35  ، غرفه 2