حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی